Krby TURBO s.r.o.

Stavba krbu s deskami THERMAX > GDPR

Stavba krbu s deskami THERMAX

Stavba krbu s deskami THERMAX

Pravní informace

Právní informace | Zásady ochrany osobních údajů

Odmítnutí
Obsah internetových stránek byl vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo aktuálnost poskytnutého obsahu. Použití obsahu těchto webových stránek je výhradně na vlastní riziko. Komentáře označen názvem vyjadřovat názory autora a nemusí být nutně ty poskytovatele. Jednoduše pomocí této webové stránky v žádném případě představuje smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

 

Externí odkazy
na které tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetí strany (externí odkazy). Příslušný operátor propojených stránek je zodpovědný za jejich obsah. Poskytovatel přezkoumán propojených stránek na možné porušení v době propojení. Protiprávní obsahy nebyly nalezeny v době propojení. Zprostředkovatel nemá žádnou kontrolu nad současné nebo budoucí uspořádání nebo obsah odkazovaných stránek. Externí propojení nemusí znamenat, že zprostředkovatel je obsah odkazované stránky vlastní. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek nesmyslné bez konkrétních důkazů o porušení. Však po oznámení o porušování, budeme odstranit takové vazby okamžitě.

 

Právo autorského a duševního vlastnictví
Obsahy uvedené na této webové stránce podléhají německým zákonům o autorských právech a právu duševního vlastnictví. Jakékoli použití obsahu webových stránek, které nejsou povoleny německými zákony o autorských právech nebo právech duševního vlastnictví, vyžaduje písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To se týká zejména duplikace, zpracování, překladu, ukládání a reprodukce obsahu v databázích nebo jiných elektronických nosičích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou označeny jako takové. Neoprávněná reprodukce nebo šíření jednotlivých obsahů nebo celých stránek je přísně zakázána a podléhá trestům. Pouze kopie a stahování obsahu pro osobní, soukromé a nekomerční použití jsou povoleny.

Prezentace této webové stránky v cizích rámcích je povolena pouze s písemným souhlasem
 

Zásady ochrany osobních údajů
Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat je zvláště důležitá pro řízení společnosti Krby Turbo s.r.o.. Použití internetových stránek společnosti Krby Turbo s.r.o. je možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas subjektu údajů.
Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisy vztahující se na společnost Krby Turbo s.r.o.. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informováni o právech, na která mají nárok.
Jako správce společnosti Krby Turbo s.r.o. provedla řadu technických a organizačních opatření, která zajistí nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem.


Definice
Prohlášení o ochraně údajů společnosti Krby Turbo s.r.o. je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Použitá terminologie.
V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:


a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.


b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.


c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak zpřístupnění, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.


d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.


e) Profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.


f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním požadavkům, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.


g) kontrolor nebo zodpovědný kontrolor za zpracovatele
Kontrolor nebo zodpovědný kontrolor za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.


h) Procesor
Procesor je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.


i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať už se jedná o třetí stranu nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.


j) Třetí strana
Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým vedením provozovatele nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.


k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, specifické, informované a jednoznačné uvedení přání subjektu údajů, jímž se vyjádřením nebo jednoznačným potvrzením, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají nebo jí.
 

Jméno a adresa správce
Správce pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Krby Turbo s.r.o.
Neklanova 149/36

128 00, Praha 2

 

IČO: 27126714

DIČ: CZ27126714
 

Jméno a adresa správce pro ochranu údajů
Správce pro ochranu údajů je:
Petr Tóth
Krby Turbo s.r.o.
Nad Oborou 3903
276 01, Mělník
+420 731 411 377
obchod@krbyturbo.cz
Jakýkoli subjekt údajů může kdykoli kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů přímo se všemi otázkami a návrhy týkajícími se ochrany údajů.

 

Cookies
Internetové stránky společnosti Krby Turbo s.r.o. používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.
Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.
Díky používání souborů cookie může společnost Krby Turbo s.r.o. poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.
Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusíte zadávat přístupová data při každém přístupu k webu, protože to je převzato z webových stránek a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.
Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a proto může trvale zakázat nastavení souborů cookie. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech oblíbených internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

 

Shromažďování obecných údajů a informací
Webová stránka společnosti Krby Turbo s.r.o. shromažďuje sérii obecných údajů a informací, když dotčená osoba nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, z níž přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. Referenční služby), (4) podřízené webové stránky (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Krby Turbo s.r.o. nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerci, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Krby Turbo s.r.o. proto statisticky shromažďuje statisticky shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 

Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek
Webová stránka společnosti Krby Turbo s.r.o. obsahuje informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předávané subjektu údajů dobrovolně subjektu údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů
Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to schvaluje evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech.
Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

 

Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.


b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce bezplatné informace o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:
o účely zpracování;
o kategorie příslušných osobních údajů;
o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
o pokud je to možné, předpokládané období, za které budou uloženy osobní údaje, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení této doby;
o existenci práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti takovému zpracování;
o existenci práva podat stížnost u orgánu dozoru;
o pokud osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i význam a předpokládané důsledky zpracování údajů pro subjekt údajů.
Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, týkajících se převodu.
Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce.


c) Právo na nápravu
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu obdržel opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.
Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.


d) Právo vymazat (právo na zapomenutí)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal vymazání osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je uveden jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:
o Osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
o Subjekt údajů odvolává souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje-li půda pro zpracování.
o Subjekt údajů brání zpracovávání podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů, který má za cíl zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
o Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.
o Osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržování zákonné povinnosti v právu Unie nebo v členském státě, kterému podléhá správce.
o Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
Pokud se použije jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požadovat vymazání osobních údajů uložených společností Krby Turbo s.r.o., může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce. Pracovník firmy Krby Turbo s.r.o. musí neprodleně zajistit, aby byl požadavek na vymazání okamžitě dodržen.
Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen smazat osobní údaje, správce, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správci zpracovávající osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. Pracovníci Krby Turbo s.r.o. zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.


e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od inspektora omezení zpracování, pokud platí některá z těchto podmínek:
o Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
o Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se postaví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich užívání.
o Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekty údajů požadují, aby vytvořily, uplatňovaly nebo obhájily právní nároky.
o Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda legitimní důvody provozovatele převyšují práva subjektu údajů.
Je-li splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požadovat omezení zpracování osobních údajů uložených společností Krby Turbo s.r.o., může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Krby Turbo s.r.o. zajistí omezení zpracování.


f) Právo na přenositelnost dat
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému kontrolorovi bez překážek od správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.
Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné, a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.
Za účelem uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat každého zaměstnance společnosti Krby Turbo s.r.o..


g) Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo kdykoli od evropského zákonodárce vznést námitky z jakéhokoli důvodu z důvodu jeho konkrétní situace na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a která je založena na písmenu e) nebo f) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Krby Turbo s.r.o. již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitek, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pro zřízení, výkon nebo obhajoby právních nároků.
Pokud společnost Krby Turbo s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. Pokud subjekt údajů nenávidí společnost Krby Turbo s.r.o. ke zpracování pro účely přímého marketingu, Krby Turbo s.r.o. již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.
Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho nebo její zvláštní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.
Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Krby Turbo s.r.o.. Dotčená osoba je navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bezplatná a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využívá své právo vznášet námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.


h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nepodléhal rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vyvolává právní účinky, které se ho týkají, nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nutná pro uzavírání nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povolen právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a která také stanoví přijetí vhodných opatření k ochraně práv a svobod údajů a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Krby Turbo s.r.o. provede vhodná opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a oprávněných zájmů, alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádření jeho názoru a napadnutí rozhodnutí.
Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance společnosti Krby Turbo s.r.o..


i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na zaměstnance společnosti Krby Turbo s.r.o..
 

Ochrana dat pro žádosti a postupy podávání žádostí
Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží příslušnému aplikačnímu dokumentu e-mail nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách správci. Pokud správce údajů uzavře pracovní smlouvu se žadatelem, budou předložené údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud dojde k uzavření pracovní smlouvy se žadatelem správcem, doklady o přihlášce se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, jestliže se proti vymazání nedohodnou žádné jiné oprávněné zájmy správce. Další legitimní zájem o tento vztah je např. důkazní břemeno v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a použití fotografií Getty Images
Na této webové stránce má řídicí jednotka integrované komponenty podniku Getty Images. Getty Images je americká obrazová agentura. Fotografická agentura je podnik, který na trhu poskytuje obrazy a další obrazové materiály. Obecně platí, že obrazové agentury uvádějí na trh fotografie, ilustrace a záběry. Fotografická agentura zpřístupňuje různým zákazníkům, zejména provozovatelům internetových stránek, redaktorům tiskových a televizních médií a reklamním agenturám, obrazy, které používají.
Operační složkou prvků Getty Images je Getty Images International, 1. patro, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irsko.
Getty Images umožňuje vkládání obrázků na skladě (případně zdarma). Vložení je zahrnutí nebo integrace libovolného cizího obsahu, např. textové, obrazové nebo obrazové údaje poskytované zahraničními webovými stránkami a poté se zobrazí na vlastním webu. Za účelem vkládání se používá tzv. Vložený kód. Vložený kód je kód HTML, který je integrován do webové stránky od vlastníka webu. Když je integrovaný kód integrován vlastníkem webových stránek, je ihned zobrazen externí obsah ostatních webových stránek, pokud je navštívena webová stránka. Chcete-li zobrazit obsah třetí strany, je externí obsah načten přímo z jiného webu. Getty Images poskytuje další informace o vloženém obsahu pod http://www.gettyimages.de/resources/embed.
Prostřednictvím technické implementace vloženého kódu, který umožňuje zobrazení obrázků v produktech Getty Images, je adresa IP připojení k internetu, přes kterou subjekt dat přístupný na naše webové stránky, přenesen do Getty Images. Dále získává Getty Images naše webové stránky, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a čas a délku přístupu. Navíc společnost Getty Images může shromažďovat navigační informace, které jsou informace o tom, které z našich podstránek byly subjektem údajů navštíveny a na které odkazy byly kliknuty, stejně jako další interakce, které subjekt údajů provedl při návštěvě našeho webu. Tato data mohou být uložena a analyzována produktem Getty Images.
Další informace a příslušná ustanovení ochrany dat společnosti Getty Images lze získat na adrese https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

 

Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání programu Jetpack pro WordPress
Na této webové stránce má řídicí jednotka integrovaný systém Jetpack. Jetpack je plug-in WordPress, který poskytuje další funkce provozovateli webových stránek založených na WordPressu. Služba Jetpack umožňuje provozovateli internetových stránek mimo jiné přehled návštěvníků webu. Zobrazením souvisejících příspěvků a publikací nebo možností sdílení obsahu na stránce lze také zvýšit počet návštěvníků. Kromě toho jsou bezpečnostní funkce integrovány do Jetpacku, takže stránky používající Jetpack jsou lépe chráněny proti útokům na hrubou sílu. Jetpack rovněž optimalizuje a urychluje načítání obrázků na webu.
Operační společností společnosti Jetpack Plug-Ins pro WordPress je společnost Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, SPOJENÉ STÁTY. Provozní podnik používá sledovací technologii vytvořenou společností Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ STÁTY.
Jetpack nastaví soubor cookie na informační systém používaný subjektem údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást Jetpack, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván k odeslání údajů prostřednictvím součást Jetpack pro účely analýzy do Automattic. V průběhu tohoto technického postupu společnost Automattic přijímá data, která slouží k vytvoření přehledu návštěv webových stránek. Získané údaje slouží k analýze chování subjektu údajů, který má přístup na internetovou stránku správce a je analyzován s cílem optimalizovat webovou stránku. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty Jetpack se nepoužívají k identifikaci subjektu údajů bez předchozího výslovného výslovného souhlasu subjektu údajů. Dáta přicházejí také k oznámení společnosti Quantcast. Společnost Quantcast používá data pro stejné účely jako Automattic.
Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách prostřednictvím odpovídající úpravy použitého webového prohlížeče, a tak trvale popřít nastavení souborů cookie. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Automattic / Quantcast nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Navíc soubory cookie, které již používá společnost Automattic / Quantcast, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti souhrnu údajů týkajících se používání těchto internetových stránek, které jsou generovány cookie Jetpack, jakož i zpracování těchto údajů společností Automattic / Quantcast a možnost vyloučit takové. Za tímto účelem musí subjekt údajů stisknout tlačítko "odhlášení" pod odkazem https://www.quantcast.com/opt-out/ , který nastavuje cookie odhlášení. Soubor cookie pro odhlášení se k tomuto účelu umístí na systém informačních technologií používaný subjektem údajů. Pokud jsou soubory cookie smazány v systému subjektu údajů, musí subjekt údajů znovu vyvolat odkaz a nastavit nový cookie odhlášení.
Nastavením cookie opt-out však existuje možnost, že subjekty údajů už nejsou plně použitelné pro webové stránky správce.
Příslušná ustanovení týkající se ochrany údajů společnosti Automattic jsou přístupná v části https://automattic.com/privacy/. Příslušná ustanovení týkající se ochrany dat společnosti Quantcast jsou k dispozici na adrese https://www.quantcast.com/privacy/.
Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby YouTube
Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videoklipů bezplatně nastavovat videoklipy a ostatní uživatele, což jim umožňuje bezplatně prohlížet, prohlížet a komentovat. Služba YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, abyste měli přístup k plným filmům a televizním přenosům, stejně jako k hudebním videím, přívěsům a videím vytvořeným uživateli prostřednictvím internetového portálu.
Operační společností YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.
Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást YouTube (YouTube video), se automaticky zobrazí výzva k prohlížení internetového prohlížeče v systému informačních technologií subjektu údajů stahování zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Během tohoto technického postupu YouTube a Google získávají informace o tom, jakou konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů.
Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, služba YouTube rozpozná při každém vyvolání podstránku, která obsahuje video YouTube, která konkrétní podstránka našeho webu byla navštívena subjektem údajů. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují se příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.
YouTube a Google obdrží informace prostřednictvím komponenty YouTube, které subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na našich webových stránkách přihlášen na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na YouTube a Google není pro subjektu údajů žádoucí, může se zabránit doručení, pokud se subjekt před odběrem na našich webových stránkách odhlásí z vlastního účtu YouTube.
Ustanovení o ochraně údajů YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

 

Právní základ pro zpracování
Umění. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.
Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.
Nakonec zpracování operací může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

 

Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je náš legitimní zájem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

 

Poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů
Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi).
Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena.
Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů data.

 

Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost, nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

 

  1.